Uherskohradišťská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrová řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

I. Název a adresa vyhlašovatele:

Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Adresa: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČ: 27660915

Statutární zástupce: MUDr. Petr Sládek, místopředseda představenstva

 

II. Rezidenční místa – nelékařské obory, specializační vzdělávání:

  • 2 místa v oboru INTENZIVNÍ PÉČE
  • 1 místo v oboru INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII
  • 2 místa v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH
  • 1 místo v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ SLUŽBA - ZDRAVOTNÍ LABORANT
  • 1 místo v oboru ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIODIAGNOSTICE
  • 1 místo v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

 

III. Lhůta pro prodání přihlášek:

od 2. 7. 2018 do 31.7.2018

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze ty přihlášky, které budou vyhlašovateli doručeny v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení RM v oboru ………………………", nejpozději do konce stanovené lhůty, tj. do 31.7.2018.

 

IV. Místo pro podání přihlášek:

Prostřednictvím doručovatele:

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Útvar řízení lidských zdrojů

J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště

 

Kontaktní místo pro osobní podání:

Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68  Uherské Hradiště

Útvar řízení lidských zdrojů, personální oddělení

Ing. Iveta Sedlářová, tel.: 572 529 323, e-mail: sedlari@nemuh.cz

  

V. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 Číslo    Kritérium                                                                                

  1.         Splnění podmínek pro dodání přihlášky o rezidenční místo (body: 0 - 5)
  2.         Znalosti a schopnosti - kvalifikovanost na oddělení (body: 0 - 5)
  3.         Osobní pohovor (body: 0 - 5)                                                                          

 

IV. Způsob hodnocení:

Uchazeči budou hodnoceni dle kritérií bodu V.. Přidělené body budou sečteny a pořadí uchazečů určeno dle nejvýše dosaženého bodového hodnocení, tak, že na prvním místě se umístí uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů. Uchazeč může získat max. 15 bodů.

 

VII. Přihláška do výběrového řízení a seznam dokladů k přihlášce:

a) vyplněná přihláška do výběrového řízení

b) vyplněný osobní dotazník

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců, originál nebo ověřenou kopii, tento doklad nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem vyhlašovatele

d) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců, tento doklad nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem vyhlašovatele

e) neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

f) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal

g) přehled odborné praxe

Přihlášku do výběrového řízení včetně všech dokladů, předloží uchazeč v jednom vyhotovení v listinné podobě v uzavřené označené obálce na adresu vyhlašovatele.

 

VIII.  Zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je uchazeč zařazen na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Připojené soubory