středověk

První projevy péče o zdraví veřejnosti se objevují ve středověku. Královské město Uherské Hradiště pečovalo o své přestárlé, zchudlé a churavé občany v rozsahu tehdy obvyklém. Listina z roku 1362 se zmiňuje o špitálu s kaplí svaté Alžběty a hřbitovem pro zemřelé chudé. Vybavení bylo špatné a péče o chudobné stále zanedbávána. Proto kancelář zemského podkomořího nařídila městu v roce 1582, aby ošetřovanci byli opatřeni náležitým pohodlím, slušným oděvem, pokrmy a nápoji.

Pozdější císařské rozhodnutí z roku 1705 nařídilo zpracovat výkaz jmění a příjmů špitálu, aby mohl být opět vybudován. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 se město hlásilo o finanční pomoc špitálu. O nemocnici v Uherském Hradišti při špitále se objevují zprávy až koncem 17. století. V roce 1834 vznikla z tohoto zařízení veřejná nemocnice s patnácti lůžky a výnosem ministerstva v roce 1856 prohlášena za ústav veřejný a všeobecný. Postupem doby však svými rozměry a zařízením nestačila a tak v roce 1876 počalo obecní zastupitelstvo jednat o novostavbě řádné nemocnice.

první polovina 20. století

Za první světové války vznikla v Uherském Hradišti zdravotní stanice pro evakuované z východního bojiště. Kromě patnácti obytných budov a příslušných administrativních a provozních objektů měla stanice vlastní nemocnici. Po skončení války se město ucházelo o tyto budovy pro plánovanou okresní nemocnici. V březnu 1923 postoupilo ministerstvo vnitra zemi Moravskoslezské na deset let zdarma budovy bývalé zdravotní stanice pro vybudování této nemocnice. Provoz zahájila nemocnice v Uherském Hradišti 15. ledna 1924. Za půl roku přijala tři tisíce pacientů a bylo nutné uvažovat o jejím rozšíření a modernizaci. V roce 1925 byl otevřen primariát pro nemoci vnitřní a infekční, v roce 1928 pavilon pro interní oddělení. O prosekturu a oddělení sérologického a bakteriologického výzkumu se nemocnice rozrostla v roce 1930. Po pěti letech výstavby byl roce 1937 otevřen nový infekční pavilon, další rozvoj nemocnice však citelně ovlivnila druhá světová válka.

po II. světové válce

K významným mezníkům poválečného období patří vznik dermatologicko-venerologického oddělení v roce 1947 a ortopedického oddělení. Od roku 1953 začíná pracovat onkologická poradna, nemocnice zahájila odběr krve od dárců uzavřeným systémem a o rok později vznikla nemocniční lékárna. Rok 1954 byl pro nemocnici Uherské Hradiště důležitý i tím, že byla dokončena přístavba ambulantního a operačního traktu k lůžkové části ortopedie, vzniklo samostatné infekční oddělení, oddělení tuberkulózy a respiračních onemocnění a také ústřední laboratoř, nynější oddělení klinické biochemie.

60. léta až přelom století

Rozvoj nemocnice pokračoval i v 60. letech minulého století. Rekonstrukcí bývalého interního pavilonu v období let 1964 až 1966 vzniklo moderní porodnicko-gynekologické oddělení se 114 lůžky. V roce 1967 vzniká samostatné anesteziologicko-resuscitační oddělení. Významnou akcí bylo dokončení přístavby kotelny s úpravnou vody, palivovým hospodářstvím, samostatnou trafostanicí, přečerpávací stanicí a garážemi v roce 1970, stejně jako zahájení provozu oddělení nukleární medicíny. O dva roky později nemocnice dokončila přístavbu ambulantní části chirurgického oddělení a v areálu dostavěla internát zdravotnických pracovníků. Nový pavilon tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) byl dostavěn v roce 1976 a v roce 1983 zahájilo provoz v nových prostorách oddělení nukleární medicíny. Od roku 1991 začalo pracovat dialyzační středisko.

Chod nemocnice v Uherském Hradišti podstatnou měrou ovlivnily povodně v létě 1997. Evakuace pacientů do okolních nemocnic se uskutečnila 12. července. Voda zatopila přízemí budovy ortopedie, archivy v suterénu gynekologie, šatny a tělocvičnu pro nastávající matky. Pod vodou se ocitly také přízemí budovy TRN s tělocvičnou a ambulancí i přízemí interního pavilonu včetně koronární jednotky. Na budovách vznikla škoda za 8,4 miliony Kč, na výměníkových stanicích a inženýrských sítích ve výši 13,850 mil. korun a na vybavení včetně přístrojů za 25,545 milionů Kč. Spodní voda prosákla do sklepních prostor většiny budov. Od 1. srpna byli v nemocnici hospitalizováni pouze pacienti v akutním stavu a 13. srpna zahájila nemocnice plný provoz. Od organizací i drobných dárců obdržela nemocnice finanční, materiální i humanitární pomoc v hodnotě 29 milionů korun. Na opravy budov a znehodnoceného majetku přispěl stát ze státního rozpočtu rovněž 29 miliony Kč. V roce 1998 bylo otevřeno zrekonstruované hematologicko-transfúzní oddělení.

rok 2000 - 2010

Významnou událostí roku 2002 se stala modernizace operačních sálů chirurgického oddělení, k nimž přibyl trakt centrální sterilizace. Rozsáhlou rekonstrukci izolačního pavilonu, do něhož se přestěhovaly dialýza, infekční a dětské oddělení, dokončila nemocnice v roce 2004. Současně skončila i modernizace pavilonu oddělení nukleární medicíny. Zápisem do Obchodního rejstříku 22. září 2005 se nemocnice v Uherském Hradišti z příspěvkové organizace transformovala na akciovou společnost.

Velkým nebezpečím se koncem března 2006 staly opět povodně. Po zkušenostech z roku 1997 zaměstnanci nemocnice vystěhovali všechna pracoviště z přízemí do vyšších pater, nemocnice pracovala v provizorním režimu a byla připravena na okamžitou evakuaci. Pacienty, jejichž zdravotní stav to dovoloval, lékaři propustili do domácího ošetřování, nemocnice přijímala jen akutní případy. Ve středu 29. března večer rozhodlo vedení nemocnice o evakuaci všech pacientů kvůli akutnímu nebezpečí zatopení areálu. Na dvě stě pacientů rozvezly sanitky do okolních nemocnic ve Zlíně, Uherském Brodě, Kroměříži, Hodoníně a Kyjově. Nemocnice obnovila řádný provoz až po deseti dnech.

V květnu 2006 se po rekonstrukci bývalého dětského pavilonu do nových prostor přestěhovalo rehabilitační oddělení a oddělení X z následné péče. V listopadu zahájilo činnost v České republice ojedinělé školicí centrum očních chirurgů COMICS při očním oddělení a byla digitalizována radiodiagnostická pracoviště. Ředitelství nemocnice se ze starých prostor přestěhovalo do nejvyššího patra izolačního pavilonu.

Počátkem roku 2007 uvedla nemocnice Uherské Hradiště do provozu bronchoskopickou věž na plicním oddělení a videogastrofibroskop na chirurgickém oddělení. V dubnu odstartovala projekt Radiačně navigované chirurgie a zakoupila pro něj speciální přístroj C-Trak. Pro oční oddělení pořídila nový oční laser pro léčbu zeleného zákalu. V polovině června se neurologické oddělení přestěhovalo do 2. a 3. patra plicního pavilonu aby uvolnilo prostory k rekonstrukci pro nový porodnicko-gynekologický pavilon. O 14 měsíců později, ve čtvrtek 16. října 2008, se v jeho nových prostorách rozlehl křik prvního novorozence. V prosinci téhož roku uvedla nemocnice na oddělení ARO do provozu špičkový přístroj pro řízení tělesné teploty pacienta.

Novou vyšetřovací jednotku pro vyšetřování malých pacientů na ORL pořídila nemocnice v květnu 2009. Od 18. září je v provozu jako jediný ve Zlínském kraji nový diagnostický přístroj SPECT/CT Philips Precedence, který je významným pomocníkem lékařů z oblastí ortopedie, traumatologie, neurologie, onkologie, endokrinologie, kardiologie a radioterapie. Pomáhá především diagnostikovat nádory, záněty včetně rozpoznání jejich povahy a mapování lymfatických uzlin při nádorových onemocněních.

Rok 2010 začal pro nemocnici v Uherském Hradišti radostnou událostí. Dvě minuty po půlnoci, l. ledna, se zde narodilo vůbec první dítě v celé České republice, Šárka Malíková z Huštěnovic. V lednu zahájila provoz nová mateřská škola pro 20 dětí zaměstnanců. Od konce téhož měsíce je v provozu pracoviště magnetické rezonance, druhé ve Zlínském kraji.

současnost

V roce 2011 vzniklo nové oddělení Traumatologie, které se jako samostatný obor oddělilo od Ortopedie, jehož součástí bylo od 70. Let minulého století. Primářem byl ustanoven MUDr. Miroslav Turčan. Traumatologické oddělení zabezpečuje plnohodnotnou péči při poranění muskuloskeletárního systému. Poskytuje ambulantní péči na 2 ambulancích, přičemž jedna z nich zabezpečuje ošetření pacientů v nepřetržité službě.

24. 7. 2012 odstartovala slavnostním poklepáním základního kamene dlouho očekávaná stavba Centrálního objektu Uherskohradišťské nemocnice a.s. 10. října 2014 byl centrální objekt chirurgických oborů slavnostně otevřen. Stavba stála 400 milionů korun včetně DPH a bez vybavení. Tato částka je celá hrazena z úvěru, který nemocnice bude splácet 20 let. Vybavení objektu si nemocnice financovala sama, jde o částku 68 milionů (včetně DPH). Infrastrukturu ve výši 105 milionů (včetně DPH) hradil Zlínský kraj. 

Stěhování chirurgických oborů do nového centrálního objektu (chirurgie, ortopedie, traumatologie, urologie, ARO, JIP, NIP, neurologická JIP, oční oddělení, ORL a centrální sterilizace) se uskutečnilo na konci října 2014 a proběhlo bez komplikací. Všechny ambulance – chirurgická, ortopedická, traumatologická, urologická, ORL, oční – zahájily provoz v prvním nadzemním podlaží centrálního objektu 27. října. Stejně tak začala fungovat nově i nemocniční lékárna, která se přestěhovala do modernějšího a pro návštěvníky komfortnějšího prostoru v novém objektu.