Uherskohradišťská nemocnice a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Uherskohradišťská nemocnice a.s. je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČ 27660915, se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště,

telefon: +420 572 529 351 nebo +420 572 529 111

e-mail: poverenec@nemuh.cz, 

ID datové schránky: ytjgs2t

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. (dále také jen „UHN“) na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala následujícího pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí:

Mgr. Jakub Crkva

Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

Tel.: +420 572 529 351

E-mail: poverenec@nemuh.cz

ID datové schránky: ytjgs2t

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na UHN vztahují a dále na základě poskytování služeb či zajištění splnění smluvních povinností ze smluv mezi UHN a subjekty osobních údajů. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není UHN uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.