Zdravotně sociální středisko je bezbariérové zařízení, které zahájilo činnost 1. září 2007. Prostřednictvím poskytované sociální služby nabízí udržení stávající soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Tyto své zdravotní indispozice nejsou schopni zvládat ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších ani jiných služeb a to tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, založena na rovných vztazích, podílející se na zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavkům klienta.

Kontakt / umístění

Sesterna
tel.: 572 529 702

Budova O. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Návštěvy jsou povoleny pouze za dodržení následujících podmínek !!


 

Sociální služba si klade za cíl:

 • v maximálně možné míře udržet a posílit stávající soběstačnost klienta s ohledem na jeho schopnosti a možnosti

 • aktivně se podílet při zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavku klienta nebo návratu do domácího prostředí

 • poskytovat pobytovou sociální službu na dobu nezbytně nutnou.

 

Služba je poskytována dospělým osobám:

 • s chronickým onemocněním
 • s jiným zdravotním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • se zdravotním postižením,

které jsou hospitalizovány v Uherskohradišťské nemocnici z důvodu svých zdravotních indispozic, vyžadují nepřetržitou péči a po propuštění z hospitalizace tato péče není zajištěna.

 

Věková struktura:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Ubytování:

Ubytování poskytujeme ve třech jednolůžkových, pěti dvoulůžkových a ve čtyřech třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, televizí, rádiem, ledničkou apod. K dispozici je také víceúčelová místnost. Sociální zařízení je zvlášť pro muže a ženy v prostorách střediska. Středisko splňuje podmínky bezbariérovosti. Celková kapacita střediska je 25 lůžek.

 

Služby neposkytujeme osobám, které:

 • vyžadují speciální péči z důvodu psychiatrického onemocnění
 • v závislosti na návykových látkách
 • svým chováním ohrožují sebe i ostatní osoby
 • s akutním infekčním onemocněním
 • potřebují péči ve zdravotnickém zařízení
 • v posledních 6 měsících jim byl ukončen pobyt v pobytové sociální službě Zdravotně sociálního střediska

a z důvodu naplnění kapacity.

 

Co poskytujeme:

 • po dobu 24 hodin ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • ubytování v adekvátně upravených pokojích
 • stravování, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů
 • podporu a péči při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • podporu a péči při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta

Přístup do společných prostor je klientům umožněn nepřetržitě (TV, rádio, noční četba ...), pokud tím nenarušují soužití s ostatními klienty. Zdravotně sociální středisko pravidelně navštěvuje lékař.

 

Úhrada za pobyt:

Pobyt a stravu na středisku si hradí klient sám. Denní úhrada činí za stravu 220 Kč a za ubytování 250 Kč. Pokud by klientovi po zaplacení nákladů za stravu a ubytování za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka k úhradě se poměrně sníží.

 

Podpora:

Sociální služba poskytována v Uherskohradišťské nemocnici a.s. byla v roce 2023 finančně podporována z:

 • Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 a to finanční částkou ve výši 5.757.160 Kč
 • Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje  finanční částkou ve výši 38.200 Kč
 • Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště finanční částkou ve výši 27.000 Kč
 • Rozpočtu města Uherský Brod prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ve výši 8.800 Kč
 • Rozpočtu města Staré Město prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč
 • Rozpočtu města Kunovice prostřednictvím účelově určené dotace neinvestičního charakteru ve výši 5.000 Kč

Sociální služba poskytována v Uherskohradišťské nemocnici a.s. je v roce 2024 finančně podporována z:

 • Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 a to finanční částkou ve výši 6.332.870 Kč
 • Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště finanční částkou ve výši 39.000 Kč
 • Rozpočtu města Uherský Brod prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ve výši 13.500 Kč
 • Rozpočtu města Staré Město prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč
 • Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 (část A) a to finanční částkou ve výši 45.100 Kč.

Soubory ke stažení