Zdravotně sociální středisko je bezbariérové zařízení, které zahájilo činnost 1. září 2007. Prostřednictvím poskytované sociální služby nabízí udržení stávající soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Tyto své zdravotní indispozice nejsou schopni zvládat ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších ani jiných služeb a to tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, založena na rovných vztazích, podílející se na zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavkům klienta.

Kontakt / umístění

Sesterna
tel.: 572 529 702

Budova O. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

🔴 Informace pro návštěvy v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 18.3.2021

Návštěvy jsou povoleny pouze za dodržení následujících podmínek !!

Osoby, které přicházejí na návštěvu mají povinnost:

- před zahájením návštěvy se prokázat POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem, RTC-PCR vyšetřením s negativním výsledkem ne starším 48 hodin a doložit o tom doklad
- osoby, které v době 90 dnů prodělaly onemocnění COVID-19 mohou absolvovat návštěvu, ovšem až po doložení dokladu o prodělaném onemocnění
nebo se
- prokázat vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19, a od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednorázového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19

- po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor třídy FFP2 a jednorázové rukavice,

- v jeden okamžik v rámci návštěvy je možná návštěva pouze 1 osoby.


 

Sociální služba si klade za cíl:

 • v maximálně možné míře udržet a posílit stávající soběstačnost klienta s ohledem na jeho schopnosti a možnosti

 • aktivně se podílet při zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavku klienta nebo návratu do domácího prostředí

 • poskytovat pobytovou sociální službu na dobu nezbytně nutnou.

 

Služba je poskytována dospělým osobám:

 • s chronickým onemocněním
 • s jiným zdravotním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • se zdravotním postižením,

které jsou hospitalizovány v Uherskohradišťské nemocnici z důvodu svých zdravotních indispozic, vyžadují nepřetržitou péči a po propuštění z hospitalizace tato péče není zajištěna.

 

Věková struktura:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Ubytování:

Ubytování poskytujeme ve třech jednolůžkových, pěti dvoulůžkových a ve čtyřech třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, televizí, rádiem, ledničkou apod. K dispozici je také víceúčelová místnost. Sociální zařízení je zvlášť pro muže a ženy v prostorách střediska. Středisko splňuje podmínky bezbariérovosti. Celková kapacita střediska je 25 lůžek.

 

Služby neposkytujeme osobám, které:

 • vyžadují speciální péči z důvodu psychiatrického onemocnění
 • v závislosti na návykových látkách
 • svým chováním ohrožují sebe i ostatní osoby
 • s akutním infekčním onemocněním
 • potřebují péči ve zdravotnickém zařízení
 • v posledních 6 měsících jim byl ukončen pobyt v pobytové sociální službě Zdravotně sociálního střediska

a z důvodu naplnění kapacity.

 

Co poskytujeme:

 • po dobu 24 hodin ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • ubytování v adekvátně upravených pokojích
 • stravování, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů
 • podporu a péči při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • podporu a péči při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta

Přístup do společných prostor je klientům umožněn nepřetržitě (TV, rádio, noční četba ...), pokud tím nenarušují soužití s ostatními klienty. Zdravotně sociální středisko pravidelně navštěvuje lékař.

 

Úhrada za pobyt:

Pobyt a stravu na středisku si hradí klient sám. Denní úhrada činí za stravu 140 Kč a za pobyt 160 Kč. Pokud by klientovi po zaplacení nákladů za stravu a ubytování za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka k úhradě se poměrně sníží.

 

Podpora:

Sociální služba poskytovaná Uherskohradišťskou nemocnicí je finančně podporovaná z rozpočtu Zlínského kraje poskytnuté kraji na financování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV  ze státního rozpočtu na rok 2021. Na rok 2021 představuje tato podpora částku 4 478 480,- Kč. Služba je dále zajišťována také z rozpočtu města Uherský Brod a to částkou ve výši 5700 Kč.

V souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 byla přidělena dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 26.100,-Kč.

 

 

Soubory ke stažení