Uherskohradišťská nemocnice a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 27660915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4420 (dále také jen „společnost“) byla založena dne 22. 9. 2005 Zlínským krajem jako jediným zakladatelem, a to za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Společnost má jediného akcionáře, kterým je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ: 70891320.

Organizační struktura společnosti je uvedena ve výroční zprávě (zde).

Přehled nejdůležitějších předpisů vztahujících se k činnosti společnosti:

Sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při podání písemné žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Žadatel je povinen uvést, jaké informace žádá, kterému povinnému subjektu je žádost určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Společnost žádost posoudí a brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, společnost žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve společnost žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti společnosti, žádost je odložena a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí společnost žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Lhůta po poskytnutí požadovaných informací činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Uvedenou lhůtu pro poskytnutí informace může společnost ze závažných důvodů prodloužit až o deset dní. Žadatel je o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován.

Žádosti podané v roce 2023 a jejich vyřízení

Žádosti podané v roce 2022 a jejich vyřízení

Žádosti podané v roce 2021 a jejich vyřízení

Žádosti podané v roce 2020 a jejich vyřízení

Žádosti podané v roce 2019 a jejich vyřízení

Připojené soubory