Zdravotnická oddělení

Seznam nezdravotnických oddělení naleznete zde >

Ambulance klinické psychologie zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní prioritně na dospělou část populace. Ambulance je akreditovaným pracovištěm pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

klinický psycholog: Mgr. Marta Beníčková

Budova G, 3. NP

Jsme výborně a moderně vybavené pracoviště, které poskytuje kvalitní resuscitační, akutní, intenzivní a anesteziologickou péči dle dostupných poznatků a standardů. V současnosti ARO UHN, a.s. tvoří tyto jednotky: resuscitační oddělení (RES), následná intenzivní péče (NIP), jednotka intenzivní péče chirurgických oborů (JIPCHO), anesteziologický úsek a ambulantní část, pod kterou spadají anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti a nutriční ambulance.

primář: MUDr. Lubor Hruška

Budova C (centrální objekt chirurgických oborů).

 

staniční sestra: Mgr. Drahomíra Šmatelková

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 4. podlaží). 

Komplexní péče o pacienty od narození do 19 let - pediatrická, intenzivní, před- a pooperační, poúrazová a rehabilitační.

primářka: MUDr. Irena Baroňová

Budova D (nový pavilon interny - CO2): ambulance a lůžkové oddělení;                     

Budova A: novorozenecké oddělení a novorozenecká JIP

Péče o hematologické a hematoonkologické pacienty, zajištění zpracování krve a plazmy, diagnostická laboratorní vyšetření.

primářka: MUDr. Marta Černá

Proklik k dárcům krve a dárcům plazmy se nachází na konci stránky.

Umístění:

Budova H.

(Budova F - pouze pro dárce plazmy.)

Chirurgické oddělení poskytuje nepřetržitou akutní a plánovanou specializovanou péči v oboru všeobecné chirurgie. Činnost oddělení je zaměřena především na chirurgii břišní, chirurgii kýl břišní stěny, onkochirurgii, chirurgii cévní, chirurgii prsní žlázy, chirurgii štítné žlázy, dětskou chirurgii, septickou chirurgii, traumatologii dutiny hrudní a břišní. Chirurgické oddělení preferuje miniinvazivní operační přístupy (laparoskopie, torakoskopie).

primář: MUDr. Petr Kavalec

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

 

Zajišťuje léčbu a izolaci infekčně nemocných pacientů všech věkových skupin kromě novorozenců.

primářka: MUDr. Lenka Turková

Budova E.

Informace o aktuální zubní pohotovosti, která se mění v závislosti na službách jednotlivých lékařů.

Informaci o tom, který lékař a ve kterém místě má pohotovost, získá pacient buď na telefonu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, nebo v nemocnici na tel.: 572 529 111.

 

Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

primář: MUDr. Jiří Kašpar

Budova D (nový pavilon interny - CO2) 

 

Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

primář: MUDr. Václav Stránský

Budova D (nový pavilon interny - CO2)

Klinická farmacie se zaměřuje na odhalování rizikové medikace hospitalizovaných pacientů a klade velký důraz na účelné a bezpečné podávání léků. Je relativně novým oborem, ale doplňuje kompaktní tým odborníků, kteří pečují o pacienta v Uherskohradišťské nemocnici.

klinický farmaceut: PharmDr. Iva Obadal Kučerová

Kancelář je umístěna v budově klinické mikrobiologie (budova N).

 

Poskytuje komplexní dermatovenerologickou péči dětem i dospělým v ambulancích a kožním stacionáři včetně estetických zákroků.

primářka: MUDr. Alena Štukavcová

Budova F, 3. patro.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) slouží pro případy akutního zhoršení zdraví, které nesnese odkladu do doby ordinačních hodin praktických lékařů.

Pohotovost pro děti a dorost - budova D, 5. patro (nový objekt interny CO II.).

Pohotovost pro dospělé - budova D, přízemí (nový objekt interny CO II.).

Vstup přes hlavní vchod budovy C (centrální objekt chirurgických oborů CO I.).

Provádí vyšetření prsů na speciálním rtg přístroji - mamografu, je zapojeno do celostátního programu mamografického screeningu, který věnuje zvýšenou pozornost prevenci. Provádí také sono vyšetření prsů u žen, mužů a dětí.

primářka: MUDr. Libuše Nabitá

Budova F.

Diagnostika a péče o pacienty s neurologickými onemocněními, jako jsou cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění a další.

primář: MUDr. Pavel Zicháček

Ambulance + lůžkové oddělení v budově G.

Neurologická JIP - budova C.

Poskytuje odbornou specializovanou péči pro pacienty s onemocněním oka a jeho okolí. Provádí se zde kompletní operativa předního segmentu oka.

primářka: MUDr. Magdaléna Dospělová

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo).

Laboratoř se širokým spektrem vyšetření v oblasti klinické biochemie a imunochemie. Analýza vzorků krve, moče a ostatních tělních tekutin.

primářka: Ing. Bronislava Rozhonová
  • Na Oddělení klinické biochemie provádíme stanovení protilátek proti SARS COV2 S (Covid 19).

Jde o kvantitativní stanovení směsné hladiny protilátek IgM a IgG proti „spikovému“ (hrotovému) proteinu viru metodou imunochemiluminiscence od firmy ROCHE .

Test spočívá v odběru žilní krve.

Vyšetření nabízíme také pro samoplátce.

Metoda odráží aktuální stav imunitního systému v den odběru.

Protilátky jsou detekovatelné nejdříve za 15-20 dní po projevu symptomů nemoci.

Nákaza může probíhat i bezpříznakově.

Výsledek stanovení je k dispozici v den odběru (obvykle do 2-3hodin po odběru).

Laboratoř vydá v případě potřeby výsledkový list, nebo certifikát o výsledku stanovení

(v českém a anglickém jazyce).

Cena testu stanovení protilátek, včetně odběru, je 581 Kč.

Na vyšetření není nutné se předem objednávat.

Odběr provedeme na OKB Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Vyšetření provádíme pouze v pracovní dobu: pondělí – pátek, 7 – 14,30h.

Případné dotazy na telefonu 572 529 770, 572 529 856

 

  • Umístění:

Budova I (modrá budova vedle Centrálního objektu). V budově je umístěna i laboratoř sérologie a imunologie, která je součástí Oddělení klinické mikrobiologie (OKMI).

Laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie.

primářka: MVDr. Jana Repiščáková, MPH

Nová přístavba budovy biochemie, vstup od nukleární medicíny. Budova N.

Ve spolupráci s lékaři jednotlivých oborů, RTO Holešov a KOC KNTB Zlín zajišťuje onkologické oddělení komplexní léčbu solidních nádorů.

Poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, při pokračování chronického onemocnění či v případě zhoršení psychických funkcí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Stanice Y a Z - budova G, 4. nadzemní podlaží  (naproti tzv. skleňáku).

Stanice X - budova G, 5. nadzemní podlaží.

Zabývá se prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest. Vyšetřování, léčba a sledování pacientů je zajištěno v nefrologické ambulanci.

primář: MUDr. Lubomír Strnadel

Budova F, 2. patro. 

Provádí diagnostiku a léčbu pomocí otevřených radioaktivních zářičů současnými metodami nukleární medicíny, jejichž předností je neinvazivnost, malé vedlejší účinky a nízká radiační zátěž.

primář: MUDr. Vojtěch Grecman

Budova J. 

Poskytuje nutriční konzilia, edukace a nutriční intervence. Zabezpečuje a garantuje nutriční péči pro pacienty hospitalizované v Uherskohradišťské nemocnici.

vedoucí nutriční terapeutka: Jolana Vávrů

Budova stravovacího provozu (budova Y).

Nutriční poradna: Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vlevo).

 

 

Zajišťuje doléčování již diagnostikovaných nemocných do takového stupně soběstačnosti, aby byli schopni návratu do domácího prostředí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Je nedílnou součástí tzv. komplementu laboratoří a ostatních diagnostických oddělení nemocnice. Provádí morfologickou diagnostiku.

primář: MUDr. Antonín Večeřa

Budova K. 

Zabývá se léčbou poruch pohybového aparátu dospělých i dětí, rehabilituje funkční a strukturální poruchy páteře a centrálního nervového systému.

primářka: MUDr. Jolana Dostálková

Budova L1 a L2

Zabývá se kompletní léčebně preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií.

primář: MUDr. Martin Skládal, Ph.D.

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčebně preventivní a posudkovou péči v oblasti plicních chorob a problémů s nimi spojených.

primář: MUDr. Arnošt Sobol

Budova G.

Poskytuje komplexní ambulantní péči v odborných ambulancích a komfortní léčbu za hospitalizace na moderně a pohodlně vybaveném lůžkovém oddělení.

primářka: MUDr. Soňa Pánková

Budova A.

V přízemí budovy se nachází ambulantní část, operační trakt a lůžkové oddělení G. V prvním patře budovy je umístěn porodní sál, sál pro císařské řezy, dále je zde umístěno oddělení šestinedělí a novorozenecké oddělení.

 

Poskytuje základní sociální poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu.

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Alena Novotná

Budova Z (přízemí), vstup z levé strany budovy.

Provádí základní i speciální skiagrafická, skiaskopická, ultrasonografická a tomografická (konveční i CT) vyšetření skeletu i měkkých částí lidského těla včetně vyšetření pomocí magnetické rezonance.

primář: MUDr. Aleš Dujka

Oddělení má rovněž svá detašovaná pracoviště na interním a ortopedickém oddělení.

Zabezpečuje plnohodnotné ošetření a péči při poranění pohybového aparátu, ambulantní péči poskytuje ve dvou ambulancích, jedna z nich zabezpečuje ošetření v nepřetržitém provozu.

primář: MUDr. Pavel Kacr, MBA

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C).

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním močového ústrojí, mužských pohlavních orgánů a retroperitonea.

primář: MUDr. Marek Heča

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

Zabývá se léčením nemocí uší, nosu a krku. Léčí akutní úrazové stavy v této oblasti a obličeji i chronická onemocnění.

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo). 

vedoucí lékařka ambulance: MUDr. Marie Slováčková

Budova F, přízemí, vpravo 

 

Zdravotně sociální středisko je bezbariérové zařízení, které zahájilo činnost 1. září 2007. Prostřednictvím poskytované sociální služby nabízí udržení stávající soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Tyto své zdravotní indispozice nejsou schopni zvládat ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších ani jiných služeb a to tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, založena na rovných vztazích, podílející se na zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavkům klienta.

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Alena Novotná

Budova O. 

Volejte v případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných.