Od roku 1925 je interna druhým samostatným oddělením nemocnice, jehož přednostou se stal doc. MUDr. E. Zeman. Bylo umístěno nejdříve spolu s chirurgií v tzv. kamenném pavilonu a dále ve dvou dřevěných barácích. Mělo 94 lůžek pro interní a 42 lůžek pro infekční nemoci. Jeho prostorové umísťování bylo v průběhu vývoje nemocnice poměrně složité.

Přes nejrůznější prostorová omezení a umístění interního oddělení v dalších objektech bývalé zdravotní stanice byla léčebná péče na tomto oddělení zabezpečována jak všestrannou odbornou erudicí prvního přednosty doc. MUDr. E. Zemana, tak jeho nástupcem doc. MUDr. M. Lázničkou. Hlavní činnost oddělení spočívala v klinické diagnostice a léčebné péči v širokém rozsahu. Pod vedením doc. MUDr. M. Lázničky se rozšiřoval rozsah i počet speciálních laboratorních vyšetření, skiaskopických, hematologických, likvorologických a dalších. Tehdejší neutěšené sociální a hygienické poměry si vyžádaly soustavnější péči o tuberkulosu a stejné úsilí si vyžadovala epidemiologická situace ve výskytu infekčních chorob. S tím jak se postupem doby epidemiologická situace zlepšovala, začaly na interním oddělení převažovat choroby cerebrovaskulární.

Na počátku padesátých let bylo nutné rozsáhlou lůžkovou část interního oddělení spojující oddělení infekční a vnitřní reorganizovat. Proto v roce 1954 došlo ke vzniku samostatného oddělení TBC, jehož přednostou se stal MUDr. E. Tihon, a samostatné infekční oddělení, jehož primářem se stal MUDr. R. Váňa. V roce 1959 došlo ke zřízení II. Vnitřního oddělení.

Doc. MUDr. M. Láznička napsal desítky studií zaměřených zejména na výzkum infekčních chorob na Slovácku, a to jak na jejich diagnostiku, tak i terapii. Významnou je zejména jeho monografie Laboratorní hematologie. Samostatnou skupinu mezi jeho studiemi tvoří práce výzkumu následků války na lidské zdraví. Je také spoluautorem vynálezu Pangaminu. Postupně byla oddělení zbudována také potřebná koronární jednotka se dvěma, postupně se šesti lůžky. Rostoucí počet nemocných a potřeby určité specializace vedly ke zřízení II. a III. Interny. Na I. Interně po MUDr. M. Lázničkovi se stali primáři oddělení MUDr. J. Slováček, od počátku osmdesátých let MUDr. Martin Ilčík, a po roce 1990 MUDr. Vl. Okénka.