Nukleární medicína je technickým pracovištěm a zabývá se diagnostikou a terapií pomocí otevřených radioaktivních zářičů aplikovaných v různé formě do organismu. V současné době oddělení nabízí a zajišťuje na padesát typů vyšetření a léčebných zákroků, které jsou odrazem rozvoje vědy a techniky, ve shodě s vývojem medicíny u nás i ve světě, což se projevuje moderním vybavením a tomu odpovídajícím odborném zaškolení pracovníků.

Oddělení nukleární medicíny patří mezi jedno z nejstarších pracovišť na území České republiky. Bylo vybudováno v letech 1968 - 1970 a původně bylo umístěno v budově klinické biochemie. Začínalo s 11 diagnostickými metodami a sloužilo nejen vlastní nemocnici, ale i širokému okolí na jižní a střední Moravě. Z přístrojového vybavení, které v tehdejší době bylo k dispozici, lze jmenovat dvě spektrometrické jednotky pro vyšetření párových orgánů, jednotku pro vyšetření štítné žlázy a zařízení pro laboratorní diagnostiku RIA metod. Kromě prvního primáře MUDr. Jaroslava Búřila zde pracoval i inženýr elektronik a dvě sestry. V dalších letech přibyl gamagraf firmy Siemens.

K vyřešení nedostatečného prostoru v původních podmínkách se začalo koncem 70. let budovat v tzv. akci Z nové a moderní oddělení, jehož provoz byl zahájen v r. 1983. Bylo vybaveno novým scintigrafickým zařízením maďarské výroby MB 8100 s barevným přenosem obrazu. Ještě koncem roku 1983 byla pořízena nová gamakamera MB 9100 s vyhodnocovacím zařízením MB 9101/A na bázi počítače PDP - 8.

 

V 80. letech se také mohutně rozvíjela další část oddělení, a to radioimunologická laboratoř, která byla vybavena mimo jiné i dvěma řetězovými analyzátory NA 3601. Rychle rostl také počet zaměstnanců oddělení ve všech kategoriích.

Nový impuls nastal začátkem devadesátých let minulého století, kdy byla instalována dvouhlavá tomografická gamakamera Prism 2000 s vyhodnocovacím zařízením Odyssey VP, umožňujícím provádět veškerá vyšetření z radiofarmak dostupných na našem trhu, včetně SPECT (single photon emissed tomography). Byla také provedena digitalizace planární gamakamery a výměna vyhodnocovacího počítačového zařízení.

 

V současné době se rutinně provádí na padesát typů vyšetření a léčebných zákroků.

 

V letních měsících roku 2004 byla provedena rekonstrukce a modernizace celého oddělení, včetně zavedení klimatizace do všech vyšetřoven a laboratoří. V říjnu 2004 byl přístrojový park doplněn o novou gamakameru SkyLihgt firmy Philips s vynikajícími technickými parametry. Jde o první gamakameru tohoto typu ve střední a východní Evropě. Její výjimečnost spočívá také v tom, že lze vyšetřit celého pacienta na nemocničním lůžku, což jiné systémy neumožňují. V rámci instalace gamakamery byl v nemocnici uveden do provozu PACS (Picture Archiving and Communicating System). Program umožňuje nejen archivaci obrazových nálezů, ale i fúzi obrazů z funkčních zobrazovacích technik (nukleární medicína) s nálezy anatomickými, získanými z CT či magnetické rezonance. DICOM worklist umožňuje přímé napojení kamery na NIS (nemocniční informační systém).

Ke zvýšení komfortu při vyšetření srdce rovněž přispívá nově instalovaný ergometr Ergoline 900 se samopřísavnými elektrodami a nejmodernějším počítačovým vyhodnocovacím zařízením od firmy Schiller. Od roku 2007 provádíme ve spolupráci s chirurgickým a urologickým oddělením moderní navigovanou chirurgii pomocí přístroje C-Track. Zjišťuje se rozsah postižení uzlin při nádorovém onemocnění např. prsu, prostaty, děložního čípku a kožních nádorů.

V polovině roku 2009 bylo instalováno nové zařízení SPECT/CT (tzv. hybrid) se 16 řadovým CT, kombinující při jednom sezení vyšetření anatomické s funkčním. Jde opět o jediný přístroj tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Při zjišťování onemocnění je často pacient podrobován množství zobrazovacích procedur (CT, MRI, sonografie a nukleární medicína). Korelace anatomické (CT, MRI, sono) a funkční (NM) informace byla doposud dosažena jen side – by – side (of line) - komparací pro každou proceduru. Fúze obrazů z různých modalit může pomoci k rozhodnutí o lokalizaci a definici ložiskových změn a zlepšení přesnosti chirurgických biopsií. Nyní se stává SPECT/CT novým standardem v neinvazívní diagnostice. Jde o nový objev ve funkčním a molekulárním zobrazování a přináší neocenitelnou diagnostickou informaci s vysokou diagnostickou účinností (zkrátí čas stanovení diagnosy, zvýší spolehlivost a usnadní diagnosu, snížení nákladů) při vyšetření např. srdečních onemocnění, v onkologii a traumatologii.

Počátkem roku 2016 došlo k celkové rekonstrukci oddělení (zázemí pro personál, výměny podlahovin, technologických rozvodů, osvětlení a zhotovení nového kazetového stropu chodby). Během těchto úprav byla odinstalována  téměř 12 let stará dvouhlavá SPECT gamakamera Skylight firmy Philips a  byl zakoupen nový hybridní přístroj SPECT/CT  Symbia Intevo 2 Excel firmy Siemens. Jde o druhý kombinovaný přístroj na našem oddělení, v tomto případě se 2 řadami detektorů. Tato kombinace opět umožňuje srovnávat při jednom sezení jak obraz funkční, tak zjišťovat přesnou lokalizaci a tvar orgánů či tkání. 

Na úseku radioimunoanalýzy také pokračoval bouřlivý rozvoj a provádělo se přes 40 metodik vyhodnocovaných na přístrojích Stratec, Accses, Berthold 9507, Berthold 2111. Jako první v republice jsme zavedli čárový kód do laboratoře radioimunoanalýzy používající přístroj Stratec SR300. Díky tomu se snížil počet alikvotů , zvýšila se pružnost a spolehlivost, ale i schopnost konkurence, zefektivnila se činnost úseku při minimalizaci záměny vzorku. Ovšem v rámci konsolidace základních laboratorních provozů došlo v roce 2007 k úplnému přesunu imunologických metod na oddělení klinické biochemie.

Fyzikálně – technický úsek se podílí na širokém spektru činností v oblasti technických, fyzikálních a výpočetních metod nukleární medicíny. Zajišťuje radiohygienická měření a metodiku ochrany před ionizujícím zářením v rámci celé nemocnice. Výsledky je možno posílat e-mailem, internetem a mobilními telefony ve všech známých formátech obrazu (DICOM 3, Interfile 3.2 či 3.3) a uvést tak do života telemedicínu. Celé oddělení je napojeno na nemocniční informační síť, která umožňuje rychlý přenos zpracovaných informací na jednotlivá klinická pracoviště či ambulance. Umožňuje také přenos obrazů, a tak lze provádět klinické visity přímo na jednotlivých odděleních a konsultovat obtížné případy ve prospěch pacientů.

Chod oddělení zabezpečují 4 lékaři, 2 inženýři (fyzik a programátor), 1 farmaceut, 4 SZP, 1 NZP a 6 radiologických asistentů. V současné době je primářem MUDr. Vojtěch Grecman, zástupkyní MUDr. Ivana Harisová.