Postup nemocnice při poskytování informací o zdravotním stavu pacientům, rodinným příslušníkům a dalším osobám.

Naše zdravotnické zařízení se při poskytování informací o zdravotním stavu hospitalizovaných pacientů řídí zákonem č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách). Veškeré informace o svém zdravotním stavu dostává od lékařů zejména přímo pacient sám, který je potom může dle svého uvážení sdělovat ostatním osobám. Informace je samozřejmě možné poskytnout i rodinným příslušníkům či dalším osobám, ale pouze těm, které hospitalizovaný pacient výslovně uvedl v Souhlasu s hospitalizací. Tento souhlas s pacientem sepíše zdravotnický personál ihned při příjmu do Uherskohradišťské nemocnice a.s. Pokud není pacient sepsání Souhlasu s hospitalizací schopen, jsou informace poskytovány osobám blízkým (rodiče, děti, sourozenci, manžel, partner a další osoby ve smyslu § 22 Občanského zákoníku).

Mezi základní a v našem zařízení plně respektovaná práva pacienta ohledně získávání informací o svém zdravotním stavu (viz. Zákon o zdravotních službách, č. 372/2011 Sb.) patří:

  1. právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu,
  2. právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do dokumentů uvedených v písmenu a),
  3. právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu a),
  4. právo určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí; pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň určí, zda této osobě náleží též práva podle písmen b) a c); pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat; jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké.

Na druhou stranu zdravotnický pracovník má právo v případě pochybností o totožnosti osoby, jež vyžaduje informace o hospitalizovaném pacientu požadovat, aby tato osoba prokázala svou totožnost. Z těchto důvodů rovněž není možné poskytovat informace o zdravotním stavu po telefonu.

V případě zájmu o kopii zdravotnické dokumentace prosím kontaktujte písemně či telefonicky právní oddělení nemocnice:

Mgr. Jakub Crkva (tel.: 572 529 351)