Právo občana na uplatnění stížnosti při poskytování zdravotních služeb upravuje zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Stížnost proti postupu Uherskohradišťské nemocnice a.s. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím může podat:
- pacient
- zákonný zástupce pacienta
- osoba blízká pacientovi v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
- osoba zmocněná pacientem

Stěžovatel může podat stížnost písemně nebo osobně.

a) písemné podání stížnosti

dopisem doručeným na adresu Uherskohradišťské nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

elektronickou formou prostřednictvím datové schránky ID ytgs2t nebo e-mailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem na adresu nemuh@nemuh.cz. Pokud bude stížnost zaslaná bez platného elektronického podpisu, je nutné její podání potvrdit písemnou formou

předáním písemné stížnosti na sekretariátě ředitele nemocnice nebo na právní oddělení nemocnice.

Písemně podaná stížnost musí obsahovat:

- jméno a příjmení stěžovatele,
- adresu stěžovatele,
- vlastnoruční podpis stěžovatele,
- jméno, příjmení a adresu pacienta, pokud je pacient odlišný od stěžovatele je nutné stížnost doložit úředně ověřenou plnou mocí pacienta nebo dokladem o zdravotním stavu pacienta, ze kterého je zřejmé, že stížnost nemůže podat sám,
- vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo pracovišť, kterých se stížnost týká.

b) osobní (ústní) podání stížnosti

stížnost lze podat i ústně v kanceláři právníka nemocnice v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. O stížnosti bude proveden písemný záznam, který musí stěžovatel podepsat a jehož jedno vyhotovení mu bude předáno.

Stížnosti jsou vyřizovány ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich obdržení. Lhůta pro vyřízení stížnosti může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů, přičemž o jejím prodloužení je stěžovatel informován. Stížnost je považována za vyřízenou poskytnutím odpovědi příslušnému stěžovateli.

Opakované stížnosti, které nepřinášejí nová fakta a anonymní stížnosti se odkládají. Pouze v závažných případech (např. újma na zdraví, ohrožení života) mohou být anonymní stížnosti podnětem k prošetření nebo ověření.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, což je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.