Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává na příslušném oddělení nemocnice nebo na útvar Právní služby, a to buď osobně, nebo písemnou formou. Formuláře k podání žádosti jsou k dispozici zde (podrobnější informace na tel. 572 529 263, pravni@nemuh.cz).

Adresa pro písemné podání žádosti:

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

Právní služby

J. E. Purkyně 365

686 68 Uherské Hradiště

Při podání žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a vztahu žadatele k pacientovi. Bez těchto dokumentů nelze zákonem chráněné údaje o pacientovi žadateli poskytnout. Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka či pořizování výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned. S žadatelem je při podání žádosti sjednán termín nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, které následně proběhne za přítomnosti pověřeného pracovníka Uherskohradišťské nemocnice a.s. (dále jen UHN). Pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace vydá UHN žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku placených služeb UHN (viz zde). Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně UHN nebo v případě doručování na základě zaslané faktury bezhotovostním převodem.

 

A) Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů a kopií

Kdo může žádat:

1) Pacient, zákonný zástupce pacienta, opatrovník pacienta

Podání žádosti

Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník osobně – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá na příslušném oddělení nemocnice nebo na útvar Právní služby. Pokud žádost podává opatrovník, předloží navíc originál či úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

Pokud pacient nebo zákonný zástupce či opatrovník pacienta podává žádost poštou – zašle na útvar Právní služby vyplněný formulář žádosti, který doplní buď fotokopií průkazu totožnosti, nebo žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Pokud žádost podává opatrovník, je nutné kromě uvedeného ještě zaslat kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

2) Osoba určená pacientem či jeho zákonným zástupcem

Takovým žadatelem je osoba, kterou pacient či jeho zákonný zástupce výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií, a to v souhlasu s hospitalizací nebo na základě plné moci.

Podání žádosti

Pokud osoba určená pacientem či jeho zákonným zástupcem podává žádost osobně – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), případně plnou moc, vyplní formulář žádosti a předá je na příslušném oddělení nemocnice nebo na útvar Právní služby.

Pokud osoba určená pacientem nebo jeho zákonným zástupcem podává žádost poštou – zašle na útvar Právní služby vyplněný formulář žádosti a doplní jej buď fotokopii průkazu totožnosti, nebo žádost opatří úředně ověřeným podpisem žadatele, případně přiloží plnou moc

 

B) Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, žádost o pitevní protokol

Kdo může žádat:

1) Osoba blízká zemřelému pacientovi

Takovou osobou je příbuzný zemřelého v řadě přímé (rodiče, prarodiče, potomci), manžel, sourozenci, registrovaný partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Podání žádosti

Pokud žadatel podává žádost osobně – předloží spolu s vyplněnou žádostí průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace). Jiná osoba blízká zemřelému spolu se žádostí navíc předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou zemřelému.

Pokud žadatel podává žádost poštou – zašle spolu s vyplněnou žádostí fotokopií svého průkazu totožnosti, a dále přiloží fotokopii dokladu o vztahu k pacientovi. U jiných blízkých osob (viz předchozí odstavec) žadatel doloží čestné prohlášení o svém blízkém vztahu k zemřelému.

2) Osoba určená pacientem či jeho zákonným zástupcem

Postup při podání žádosti je shodný jako v bodě A) 2) výše.

3) Osoba, u níž pacient vyslovil zákaz podání informací

Taková osoba může podat žádost způsobem uvedeným v bodě B) 1), avšak jen v případě, že současně prokáže, že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany zdraví další osoby. Stejně postupuje žadatel, který přišel do styku s pacientem, a informace ze zdravotnické dokumentace pacienta jsou rozhodné pro ochranu zdraví žadatele.