1. Správcem parkovišť v areálu Uherskohradišťské nemocnice je útvar správy nemovitého majetku, telefon 572 529 180.

2. Vyhrazená parkoviště jsou součástí účelové, veřejnosti přístupné komunikace a vztahuje se na ně zákon o provozu na pozemních komunikacích.

3. Parkování vozidel je povoleno výhradně na místech vyhrazených pro tyto účely.

4. Parkoviště nemají charakter hlídaného prostranství, nejsou střežena ostrahou ani monitorována technickými prostředky. Z uvedeného důvodu nemocnice neodpovídá za případné škody způsobené zcizením vozidla nebo jeho části, zcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle.

5. Provozní doba parkovišť není omezena.

6. Vjezd vozidel do areálu nemocnice je možný po odebrání vjezdového lístku z automatu zádržného závorového systému.

7. Poplatek za pobyt vozidla v areálu nemocnice se hradí při výjezdu. Pokyny pro plátce jsou uvedeny na parkovacím automatu. Výše zpoplatnění: 

  • první půlhodina pobytu vozidla v areálu nemocnice není zpoplatněna,
  • poplatek za druhou půlhodinu pobytu vozidla v areálu UHN/před HTO činí 25/20 Kč,
  • poplatek za každou další započatou hodinu pobytu vozidla v areálu UHN/před HTO 25/20 Kč,
  • poplatek za parkování vozidla v areálu nemocnice po dobu hospitalizace činí 100/80 Kč/den, úhradu provádí pacient v hlavní pokladně po předložení vjezdového lístku

8. Při ztrátě vjezdového lístku vydá vrátnice výjezdový lístek po uhrazení poplatku 500 Kč.

9. Lístek pro bezplatný výjezd vozidla z areálu nemocnice obdrží:

  • dárci krve, kteří  na transfuzním oddělení odevzdají vjezdový lístek,
  • klientky předporodního kurzu
  • držitelé průkazky ZTP (včetně doprovodu), kteří předloží průkazku a odevzdají na oddělení vjezdový lístek,
  • klienti ústavů sociální péče, které poskytují pobytové nebo pečovatelské služby, nebo jejich doprovod po odevzdání vjezdového lístku.

10. Karty k průjezdu vozidla vydává ÚŘLZ zaměstnancům nemocnice, občanům s trvalým bydlištěm v areálu UHN a zaměstnancům firem se sídlem v areálu UHN po uhrazení příslušného poplatku. Výše poplatku je stanovena vnitřním předpisem UHN.

11. Správce parkovišť je v případech hodných zřetele oprávněn upozornit Městkou policii v Uherském Hradišti na vozidla zaparkovaná mimo vyhrazený prostor nebo omezující provoz zdravotní dopravní služby nebo bránící plynulému provozu na pozemních komunikacích v areálu nemocnice. 

12. Poruchy zádržného závorového systému a parkovacího automatu lze oznamovat osobně na vrátnici nebo v pracovní dny v době od 6,30 -15,00 hodin také telefonicky na čísle 572 529 158