Ambulantním porodem se rozumí porod fyziologického novorozence bez porodních komplikací, přičemž za fyziologického novorozence je považován donošený novorozenec (trvání těhotenství 37+0 až 41+6 týdnů a dnů), s hmotností nad 2500 g, který je bez zjevných známek patologie.

Rodička

Z pohledu gynekologa - porodníka ambulantní porod znamená, že rodička přijde do porodnice, porodí na porodním sále bez komplikací, a po krátké době chce odejít ideálně i s novorozencem domů, což však s sebou přináší nemalá rizika uvedená dále, nicméně z právního hlediska nelze rodičce v takovém jednání zabránit.

Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje rodičkám minimálně 12hodinový pobyt v porodnici. Odchod rodičky před uplynutím uvedené doporučené lhůty vyžaduje podpis negativního reverzu.

Novorozenec

České odborné lékařské společnosti doporučují propustit fyziologického novorozence do vlastního sociálního prostředí nejdříve po uplynutí 72 hodin od narození, až poté, kdy jeho váhová křivka již neklesá a dítě má zajištěný příjem výživy. Dřívější propuštění fyziologického novorozence vyžaduje opět podpis negativního reverzu zákonným zástupcem poté, co bude srozuměn s dále uvedenými největšími riziky takového postupu.

Poporodní období je pro novorozence náročné a někdy i nebezpečné. V prvních hodinách po porodu je zvýšené riziko náhlého úmrtí dítěte. V prvních třech dnech po porodu se fyziologický novorozenec plně adaptuje na život mimo dělohu matky. Může dojít k závažným poruchám této adaptace. Mohou se projevit závažné vrozené vady, které unikly prenatálnímu vyšetření (zvláště trávicího traktu a srdce). Mohou se projevit i vrozené novorozenecké infekce. Během prvních tří dnů dochází k fyziologickému úbytku hmotnosti, neboť množství mateřského mléka stoupá většinou až po 48-72 hodinách. Neprospívání dítěte může být první známkou infekce nebo vrozené vady. Při závažném úbytku hmotnosti s dehydratací hrozí kolaps novorozence a mozkové krvácení.

Novorozenci mají často žloutenku, s nástupem 2-3. den po porodu, s postupným zesilováním 3.-5. den. Nelze předem předvídat, u kterých dětí bude žloutenka závažná, i s nutností léčby. Neléčená těžká žloutenka může vést k trvalému poškození mozku dítěte.

U novorozenců je během pobytu v nemocnici prováděna série vyšetření, která pomáhají odhalit závažné vrozené či dědičné choroby – tzv. novorozenecká screeningová vyšetření.

Pokud se i přes výše uvedené rodiče rozhodnou pro ambulantní porod, přebírají plnou zodpovědnost za své dítě v případě komplikací.

 

Rodiče novorozence předčasně propuštěného jsou povinni zajistit do 24 hodin po propuštění vyšetření svého novorozence u praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD). PLDD musí být předem informován a s tímto souhlasit. Nevyžadujeme písemné potvrzení, ale ověřujeme si tuto domluvu s PLDD telefonicky.

Rodiče jsou také povinni zajistit za 48 až 72 hodin po narození odběr krve na screening dědičných metabolických poruch. V případě nutnosti jsme ochotni zajistit tento odběr na našem novorozeneckém oddělení v ambulantním termínu.

 

Dále doporučujeme, aby rodiče novorozenci zajistili:

- screening vrozené katarakty - provádí oční lékař, měl by být proveden do 4 týdnů života

- screening sluchu - provádí pracoviště foniatrie, měl by být proveden do 1 měsíce života

- screening vrozených vad kyčlí a nohou - provádí ortoped, měl by být proveden do 7. dne po narození

Po domluvě jsme ochotni zajistit provedení všech těchto vyšetření na našem novorozeneckém oddělení v ambulantním termínu, a dále i doplnit nepovinné screeningové vyšetření vrozených vad ledvin ultrazvukem a nepovinný screening kritických vrozených srdečních vad pomocí pulsní oxymetrie.

 

MUDr. Irena Baroňová, vedoucí lékařka

Novorozenecké oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a.s.

MUDr. Soňa Pánková, primářka

Porodnicko-gynekologické oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a.s.