Podrobné informace o činnosti nemocnice v uplynulém roce jsou Vám k dispozici ve výroční zprávě. Poskytuje komplexní informace o oblasti léčebně preventivní péče, péče o kvalitu, mapuje publikační, přednáškovou a vzdělávací činnost. Nedílnou součástí jsou data ekonomická, personální, kapacitní a výkonnostní.

Úvodní slovo předsedy představenstva k Výroční zprávě nemocnice za rok 2019

Vážené dámy a pánové,
máme za sebou další rok, ve kterém jsme dokázali, že nastoupená cesta
k užší spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi založenými Zlínským
krajem je správná. Musím velmi ocenit ochotu realizovat společné projekty a společné kroky jak ze strany členů vedení nemocnic ve Zlíně,
Uherském Hradišt, Vsetně a Kroměříži, tak i ze strany samotných zdravotníků a dalších zaměstnanců našich zdravotnických zařízení.
Také v uplynulém roce se nám podařilo úspěšně pokračovat v dobrých
výsledcích hospodaření, kdy čtyři nemocnice vykázaly dohromady zisk
ve výši 102,3 milionů korun a už třet rok v řadě tak všechny nemocnice
Zlínského kraje dosáhly kladného hospodářského výsledku. Nebyl to
snadný úkol už jen z toho důvodu, že jsme i v loňském roce pokračovali
ve vyrovnávání historických disproporcí v odměňování zaměstnanců
a vynaložili jsme tak největší část příjmů právě na mzdy.
Další velkou část prostředků jsme investovali do modernizace přístrojového vybavení a na další zlepšování kvality poskytované léčebné a ošet-
řovatelské péče. Z velkých investc v oblast diagnostcké a léčebné péče
stojí jistě za zmínku modernizace pracoviště počítačové tomografe (CT)
ve Vsetnské nemocnici, modernizace přístroje magnetcké rezonance
v Uherskohradišťské nemocnici nebo nákup technologie a spuštění nového pracoviště magnetcké rezonance v Kroměřížské nemocnici. Ve
zlínské nemocnici byla velmi podstatnou změnou koncentrace akutní
péče do jednoho místa v rámci komplexního oddělení urgentního pří-
jmu, které slouží pro příjem pacientů v závažných stavech z celého Zlínského kraje.
Našim pacientům ze všech regionů kraje přinesla i v loňském roce spolupráce a propojování jednotlivých nemocnic konkrétní proft v oblast
poskytované zdravotní péče. Velmi důležitým krokem je spolupráce onkologických pracovišť, která se postupně transformovala do společného
celku zastřešeného Komplexním onkologickým centrem Krajské nemocnice Tomáše Bat ve Zlíně. Díky tomuto kroku můžeme našim pacientům
poskytovat centrovou léčbu přímo v jejich regionech a nemusí tak za
specializovanou péčí dojíždět do Zlína. Podobně jsme posílili spolupráci
i v oboru očního lékařství, kdy zlínské oddělení zajišťuje ambulantní provoz i ve Vsetnské nemocnici a poskytuje lůžkovou péči i pro pacienty
z Kroměřížské nemocnice.
České zdravotnictví se v posledních letech neustále potýká
s nedostatkem kvalifkovaného zdravotnického personálu.Ve všech čty-
řech nemocnicích intenzivně pracujeme na zajištění personální stability,
díky čemuž jsme se i v loňském roce vyhnuli zásadnějším problémům
v personálním zajištění našich ambulantních i lůžkových pracovišť i dal-
ších nemocničních provozů.
Kontnuálně chceme také zvyšovat kvalitu a bezpečnost poskytované
péče. Dobrou zprávou je, že tři ze čtyř našich zdravotnických zařízení loni úspěšně prošla akreditačním auditem podle standardů Spojené akreditační komise České republiky. Krajská nemocnice Tomáše Bat ve
Zlíně absolvovala akreditační šetření vůbec poprvé, Vsetnská nemocnice byla držitelem certfkátu už v minulost, jeho platnost však po třech
letech vypršela. Nyní jsou obě zdravotnická zařízení úspěšně akreditovaná a přidala se tak k Uherskohradišťské nemocnici, která akreditaci
SAK získala v roce 2016 a loni na jaře ji rovněž úspěšně obhájila. Tři ze
čtyř nemocnic Zlínského kraje tak aktuálně mají Certfkát o udělení akreditace SAK, obhajovat jej budou v roce 2022. Kroměřížská nemocnice
získala v roce 2017 Certfkát kvality a bezpečí od České společnost pro
akreditaci ve zdravotnictví, v letošním roce by jej tedy měla obhájit, bude se ale tentokrát pokoušet o získání akreditace rovněž podle standardů SAK.
Závěrem bych chtěl vyjádřit velké poděkování především všem našim
zaměstnancům za jejich práci a úsilí při péči o pacienty. Našim pacientům děkuji za důvěru, se kterou se na naše nemocnice obraceli. Děkuji
také všem, kdo s námi v uplynulém roce aktvně spolupracovali nebo
nás podporovali. Naším společným cílem je neustále se zlepšovat a být
spolehlivými partnery v poskytování zdravotní péče.

MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje

Připojené soubory